alysha.

alysha.
model. travel. pizza. shoes.
women's buyer at mltd.com
henrygaudier
henrygaudier:

Alysha Nett: With Rosco and Henry Instax

henrygaudier:

Alysha Nett: With Rosco and Henry Instax

7/16 17:38 - henrygaudier - 340 notes